top of page

Christ Cathedral Sunday Vietnamese Choir 

21st Sunday in Ordinary Time 

NL:  Xin dủ lòng thương (Hải Triều)

ĐC: TV33 (Kim Long)

DL: Dâng bánh rượu (Nguyễn Duy Vy)

HL#1: Bỏ Ngài con biết theo ai

HL#2: Chúa viếng thăm con

 

 

KL: Ra về an bình, verse 2 (Ngọc Linh)

bottom of page